Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Σκύδρας

Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Σκύδρας

Τη Δευτέρα 29/02/2016 αρχίζει στο Δήμο Σκύδρας η λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης, με σκοπό την ενημέρωση, εξυπηρέτηση και προετοιμασία των πολιτών ενόψει της επερχόμενης διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας.

 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 • Εφαρμογή εντοπισμού της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων

  Εφαρμογή εντοπισμού της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων

 • Μελέτη Κτηματογράφησης στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

  Μελέτη Κτηματογράφησης στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

 • FInd Us on Facebook

  FInd Us on Facebook

 • Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Σκύδρας

  Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Σκύδρας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 20-04-2016 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4381/2016)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. Α και την παρ. Δ του Ν. 4381/2016 (ΦΕΚ Α’ 70/20-4-2016) καταργείται η υποπαραγρ. δ΄ της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.2308/1995 όπως ισχύει, για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές, στις οποίες θα διενεργηθεί ανάρτηση μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4381/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης 20-04-2016).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3  υποπαραγρ. δ΄ του ν.2308/13, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν.4164/2013 «Μετά τη λήξη της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου έως την έναρξη της ανάρτησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου, η δήλωση του δικαιώματος της κυριότητας με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο».

Ως εκ τούτου προβλέπονται οι εξής ενέργειες:

(α) Υποβάλλεται δήλωση για το δικαίωμα από τον δικαιούχο με τα δικαιολογητικά / παραστατικά όπως προβλέπονται. Παραλαμβάνεται η δήλωση με τη σχετική υπογραφή του παραλήπτη  του ΓρΚτ.
(β) Ο δικαιούχος λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής δήλωσης και αντίγραφο της υποβληθείσης δήλωσης που φέρει την υπογραφή του παραλήπτη και τη σφραγίδα του ΓρΚτ.
(γ) Εν συνεχεία ο δικαιούχος συμπληρώνει και υπογράφει το έγγραφο που ακολουθεί με τίτλο «Κοινοποίηση Δήλωσης στο Ελληνικό Δημόσιο».
(δ) Ο δικαιούχος κοινοποιεί στο Υπ. Οικονομικών τη δήλωση με το ανωτέρω υπό στοιχείο (γ) έγγραφο.
(ε) Εν συνεχεία, προσκομίζει το επιδοτήριο στο ΓρΚτ μέσω αίτησης συμπληρωματικών στοιχείων


Σημειώσεις:

 1. Η παραπάνω οδηγία ισχύει μέχρι την ανάρτηση. Μετά την ανάρτηση κατατίθεται ένσταση σύμφωνα με το αρ. 2 παρ.9 του ν.2308/95.
 2. Η επίδοση γίνεται ανά δήλωση

 

 

 

 

astrolavoselpho

 geoplan logo

 

 

geomatics logogeotech  meteva

 

 

fotopo

 

Σχετικά με εμάς

 
Η Κοινοπραξία ΚΤΗΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ ΙΙ ανέλαβε από την εταιρία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. – ΕΚΧΑ Α.Ε.», τη μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

Facebook Logo Wallpaper Full HD