• ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 • Εφαρμογή εντοπισμού της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων

  Εφαρμογή εντοπισμού της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων

 • Μελέτη Κτηματογράφησης στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

  Μελέτη Κτηματογράφησης στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

 • FInd Us on Facebook

  FInd Us on Facebook

Έχω δυνατότητα διόρθωσης ;

Μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης (που υποβάλλεται είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά), για τυχόν διορθώσεις της δήλωσης, ή για κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων, ή για  χορήγηση βεβαιώσεων ή αντιγράφων, απαιτείται η συμπλήρωση αντίστοιχου εντύπου αίτησης όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

 

PDF IconΑίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης  
Στην περίπτωση διόρθωσης του περιεχομένου της δήλωσης, η διόρθωση είναι δυνατή με την υποβολή Αίτησης Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης, στην οποία θα επισυνάπτεται το έντυπο της Δήλωσης με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία εκείνα που πρέπει να διορθωθούν.

 

PDF IconΑίτηση Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας
Στην περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. ταυτότητας, διεύθυνσης κ.λ.π.) του δικαιούχου, η αλλαγή είναι δυνατή με την υποβολή Αίτησης Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας η ενημέρωση του Γραφείου Κτηματογράφησης είναι υποχρεωτική.

 

PDF IconΑίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων  
Στην περίπτωση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων της δήλωσης (π.χ. πιστοποιητικό μεταγραφής, τοπογραφικό διάγραμμα, υποβολή πράξης αποδοχής κληρονομιάς που υπεγράφη μετά την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας κλπ.), η υποβολή πραγματοποιείται με την κατάθεση Αίτησης Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων.

 

PDF IconΑίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης  
Για την χορήγηση βεβαίωσης υποβολής δήλωσης, υποβάλλεται Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης, εκδίδεται ανά δηλούμενο δικαίωμα και χορηγείται αυθημερόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης είναι α) η προηγούμενη υποβολή δήλωσης του Ν.2308/95 και β) η εξόφληση του παγίου τέλους κτηματογράφησης.

 

PDF IconΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων
Για την χορήγηση αντιγράφων των εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο κτηματογράφησης, υποβάλλεται Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τη λήψη τους. Τα αντίγραφα αυτά χορηγούνται κατά κανόνα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης.

astrolavoselpho

 geoplan logo

 

 

geomatics logogeotech  meteva

 

 

fotopo

 

Σχετικά με εμάς

 
Η Κοινοπραξία ΚΤΗΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ ΙΙ ανέλαβε από την εταιρία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. – ΕΚΧΑ Α.Ε.», τη μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

Facebook Logo Wallpaper Full HD