ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1     ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 3

1.1         ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ. 3

1.2         ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.. 4

2     ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 5

2.1         ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.. 5

2.2         ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ.. 5

2.3         ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. 5

3     ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 7

3.1         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.. 7

3.2         ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ. 7

4     ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 8

4.1         ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.. 8

4.2         ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 8

4.3         ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 9

4.4         ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 9

4.5         ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.. 10

4.6         ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ. 11

5     ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. 13

5.1         ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.. 13

5.2         ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.. 13

5.3         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ.. 14

5.4         ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ. 14

5.5         ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ. 15

6     ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 16

6.1         ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.. 16

6.2         ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.. 16

6.3         ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.. 16

6.4         ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ. 16

6.5         ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.. 16

6.6         ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ.. 16

6.7         ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ.. 17

6.8         ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ.. 17

6.9         ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΤΑ.. 18

6.10      ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ.. 18

6.11      ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 19

7     ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ. 20

7.1         ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.. 20

7.2         ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. 20

7.3         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (zip). 20

7.4         ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ.. 20

8     ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ. 20

8.1         ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.. 20

8.2         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 20

8.3         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.. 21

8.4         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.. 21

9     ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ. 21

9.1         ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.. 21

9.2         ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ. 21

10 ΝΕΕΣ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»  (Updated 10/2018) 21

10.1      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2308/95 ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.. 21

10.2      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.. 24

10.3      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.. 25

10.4      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ. 25

10.5      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.. 25

10.6      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.. 27

10.7      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 27

10.8      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.. 29

10.9      ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 29

10.10         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  (Updated 10/2018). 30

10.11         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ  (updated 10/2018). 32

10.12         ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ. 32

11 ΝΟΜΟΙ 33

11.1      ΝΟΜΟΣ 2308/1995 (updated 10/2018). 33

11.2      ΝΟΜΟΣ 2664/1998 (updated 10/2018). 33


 

1      ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

1.1  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

1.1.1  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

 

1.1.2  HELP ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

 

1.1.3 ΕΙΔΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ WEB ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 2§9

 

1.1.4  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

1.1.5  ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

1.1.6  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

1.1.7  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

1.1.8  REAL TIME MONITORING ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1.1.9  ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

1.1.10              HELP ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

 

1.1.11              ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΕΓΓΡΑΦΗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

1.2.1  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

1.2.2  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

1.2.3  ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΙΤΛΩΝ – FRONT OFFICE (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ) 

1.2.4  ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΙΤΛΩΝ - BACK OFFICE (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ)

1.2.5  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

 

 

 


 

2      ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

2.1  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

2.1.1  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

2.1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 

2.1.3  ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ

 

2.1.4  ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (pdf)

 

2.1.5  ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (zip)

 

2.1.6  ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (zip)

 

2.1.7  ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (zip)

 

 

2.2  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

2.2.1  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2016)

 

2.2.2  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2016)

 

 

 

 

2.3  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

 

2.3.1  ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣMΟΥΣ

 

2.3.2   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

 

2.3.3   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ - ΜΑΙΟΣ

 

2.3.4   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

 

2.3.5   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ

 

 


 

3      ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

 

3.1  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

3.1.1 Template ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GEODATA mdb (zip)

 

 

3.2  ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

3.2.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Π.Κ.Υ.

 

3.2.2  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ Π.Ε. ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.  

 

 

 

 


 

4      ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

4.1  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

4.1.1  ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ. ΚΕΦ4_28_V1_23_10_2018

 

4.1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

4.1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

 

4.1.4  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

 

4.1.5  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

4.1.6  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

4.1.7  ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

 

 

 

4.2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

4.2.1  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

4.2.2  ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ FAX 

 

4.2.3  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

 

4.2.4  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

4.2.5  ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 

4.2.6  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

4.2.7  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΚΥΔΡΑΣ

 

 

 

4.3  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

4.3.1  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

 

4.3.2  ΡΟΗ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ FRONT OFFICE   

 

4.3.3  ΡΟΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ BACK OFFICE

 

4.3.4  ΟΜΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

4.3.5  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

4.4  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

4.4.1  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

4.4.2  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

4.4.3  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΥΔΡΑΣ

 

4.4.4  ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

4.4.5  ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ, ΤΚ

 

4.4.6  ΛΙΣΤΑ ΟΤΑ - ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

4.4.7  ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ (από ΣΣΕΘ)

 

4.4.8  LABELS ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ

 

4.4.9   ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΧΑ

 

4.4.10               ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

 

4.4.11              ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

 

4.5   ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Υποχρεωτικά σε όλους

4.5.1  ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Δ1  ή/και  ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Δ2

 

4.5.2  ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (υποχρεωτικά)

 

Προαιρετικά

4.5.3  ΑΠΛΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ανάλογα με την αιτία κτήσης

4.5.4  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

4.5.5  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

4.5.6  ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

 

 

 

4.6  ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

4.6.1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

4.6.2  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Δ1 

 

4.6.3  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Δ2 

 

4.6.4  ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  

 

4.6.5  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

4.6.6  ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

 

4.6.7  ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

4.6.8  ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

4.6.9  ΟΔΗΓΙΕΣ BACKOFFICE

 

4.6.10              ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ 

 

4.6.11              ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 

4.6.12             ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

4.6.13             ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

 

4.6.14             ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

 

 


 

5      ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

 

5.1  ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

5.1.1  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ν2308/95  

 

5.1.2  ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

 

5.1.3  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

5.1.4  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 

5.1.5  ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 

5.1.6  ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

5.1.7  ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 

5.2  ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

5.2.1  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

 

5.2.2  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

5.2.3  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

5.2.4  ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ (xls)

 

5.2.5  ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (pdf)          

 

5.2.6  ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (xls)

 

5.2.7  ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (pdf)                  

 

5.2.8  ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (xls)

 

5.2.9  ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΤΗΣΗΣ (pdf)                

 

5.2.10             ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΤΗΣΗΣ (xls)

 

5.2.11             ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ (pdf)                   

 

5.2.12             ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ (xls)

 

5.2.13             ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ – LEGAL VALIDATIONS

 

 

 

5.3   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ

 

5.3.1  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΞΙΑΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΑ

 

5.3.2  ΟΔΗΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΑ

 

5.3.3  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ

 

 

 

5.4  ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

5.4.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

5.4.2  ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

5.4.3  ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

5.4.4  ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΤΑ (xls)

 

5.4.5  ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ

 

5.4.6  ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

 

5.4.7 ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ΠΕΡΙΤΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΦΩΤΟΠΟ)

 

 

 

5.5  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

5.5.1  ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΠΕ)

 

5.5.2  ΠΛΑΝΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (ΠΠΕ)

 

5.5.3  ΕΝΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

5.5.3.1     KT2-08-ΔE-AEE-01

5.5.3.2     KT2-08-ΔE-AEE-02

5.5.3.3     KT2-08-ΔE-AEE-03

5.5.3.4     KT2-08-ΔE-BΠΣ-01

5.5.3.5     KT2-08-ΔE-BΠΣ-02

5.5.3.6     KT2-08-ΔE-ΒΠΣ-03

5.5.3.7     KT2-08-ΔE-ΒΠΣ-04

5.5.3.8     KT2-08-ΔE-BΧΣ-01

5.5.3.9     KT2-08-ΔE-BΧΣ-02

5.5.3.10  KT2-08-ΔE-BXΣ-03

5.5.3.11  KT2-08-ΔE-TEX-04

5.5.3.12  KT2-08-EN-EEE-01

 

5.5.4  ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ 35%

 

 

6      ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 

6.1   ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

6.2   ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

6.3  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

6.4   ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

 

6.4.1  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

6.4.2  ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

6.4.3  ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

6.4.4  ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

6.4.5  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ -ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

6.5  ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

 

6.6  ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ

 

6.6.1  ΕΝΤΥΠΟ Α – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

6.6.2  ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

6.6.3  ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ

6.6.4  ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (zip)

6.6.5  ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΚΕΛΟΙ ΕΜΦΑΚΕΛΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (zip)

 

 

6.7   ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

6.7.1  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

6.7.2  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚA 1:500

 

6.7.3  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

 

6.7.4  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

 

6.7.5  ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

6.7.6  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

6.7.7  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (xls)

 

6.7.8  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

6.7.9  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ (500 dwg, 1000 dwg, ΣΗΜΑ) σε μορφή zip

 

 

 

6.8   ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

6.8.1  ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

6.8.2  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ – ΕΝΤΥΠΑ Α – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

6.8.3  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ -  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

6.8.4  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΔΗΛΩΣΗ

 

6.8.5  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

6.8.6  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

 

6.8.7  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ MDB  (zip)

 

6.8.8  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

 

6.9   ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΤΑ

 

6.9.1 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

 

 

6.10  ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

6.10.1             ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΛΟΥΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΕΠΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ   

 

6.10.2             ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΗΣ (άρθρου 7 Ν2308 / 95) 

 

6.10.3             ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 

6.10.4             ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (άρθρου 6 Ν2308 / 95)

 

6.10.5             ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (Δ2’)

6.10.6             ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ (αρθ. 5 παρ.3 Ν2308 /95)

 

6.10.7             ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

6.10.8             ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

 

 

6.11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

 

6.11.1             ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

6.11.2             ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 

6.11.3             ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

6.11.4             ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

6.11.5             ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

 

6.11.6             ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

 


 

7      ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

 

7.1   ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

 

7.2   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

7.2.1 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

7.2.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

7.2.3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

 

7.3   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (zip)

 

 

7.4   ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

7.4.1 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

 

 

8      ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

 

8.1   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

8.2   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

8.3   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

8.4   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

 

9      ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

9.1   ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

9.1.1 Template ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GEODATA.mdb (zip)

 

9.1.2 Template ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ACCESS (zip)

 

9.1.3 Template ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΑCCESS (zip)

 

9.1.4 Template ΜΑΖΙΚΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ACCESS (zip)

 

9.1.5 Template ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ACCESS (zip)

 

 

9.2   ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

9.2.1 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ – LEGAL VALIDATIONS

 

10  ΝΕΕΣ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»  (Updated 10/2018)

 

10.1  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2308/95 ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

10.1.1             ΟΔΗΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ «ΜΑΙΖΟΝΕΤΑ» - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_1_1V1_17-07-2008

 

10.1.2             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ OFFLINE – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_2_V1_22-08-2008

 

10.1.3             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν.2308/1995 ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_3_v1_10-09-2008

 

10.1.4             ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3156/2003 (ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ή ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΕΧΥΡΟ) -Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_4_V1_13-11-2008

 

10.1.5             ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008

 

10.1.6             ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_6_V2_10_01-2012

 

10.1.7             ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_7_V2_10_01-2012

 

10.1.8             ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΕΙΩΝ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_8_V2_10_01-2012

 

10.1.9             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ_9_V2_10_01-2012

 

10.1.10         ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ» - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_10_V2_10-01-2012

 

10.1.11         ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_11_V2_10-01-2012

 

10.1.12         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 2308/1995 ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_12_V2_10-01-2012

 

10.1.13         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ή ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_13_V3_11-03-2016

 

10.1.14         ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΟΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_14_V2_10_01-2012

 

10.1.15         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΔΕΣΦΑ, ΔΕΗ) - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_15_V3_12-11-2015

10.1.16         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΙΤΕ ΑΛΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_16_V2_10-01-2012

 

10.1.17         ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_17_V2_10-01-2012

 

10.1.18         ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_18_V1_24-09-2010

 

10.1.19         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ «ΑΙΤ.1», «ΑΙΤ.2» - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_19_V1_12-12-2011

 

10.1.20         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΥ-ΟΤΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_20_V4_23-12-2014

 

10.1.21         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_21_V3_22-10-2015

 

10.1.22         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_22_V1_10-04-2012

 

10.1.23         ΟΔΗΓΙΑ «ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ» - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_23_V2_04-09-2012

 

10.1.24         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_24_V2_22-04-2016

 

10.1.25         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ 20ΨΗΦΙΟ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_25_V1_20-02-2014

 

10.1.26         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ 20ΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_26_V1_08-10-2014

 

10.1.27         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_27_V2_04-07-2017

 

 

 

10.2  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

10.2.1             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ5_1_V2_10-01-2012

 

10.2.2             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ5_2_V2_10-01-2012

 

10.2.3             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΑΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ5_3_V1_02-02-2010

 

 

 

10.3  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 

10.3.1             ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ 35% ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ6_1_V1_19-04-2010

 

10.3.2             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΟΥΛΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ6_2_V1_07-08-2015

 

10.4  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

10.4.1             ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ7_1_V1_24-09-2010

 

10.4.2             ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΜΒΑΔΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ7_2_V2_20-02-2012

 

 

 

10.5  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

10.5.1             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_1_V1_19-04-2011

 

10.5.2             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_2_V1_01-06-2011

 

10.5.3             ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_3_V1_10-06-2011

 

10.5.4             ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_4_V4_09-01-2014

 

10.5.5             ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 5,00€ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ/ΕΝΣΤΑΣΗΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_5_V2_09-01-2014

 

10.5.6             ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν. 2308/95 ΚΑΤΑ ΤΟ «ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ» ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_6_V1_14-07-2011

 

10.5.7             ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.2308/95 ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 17 ΤΟΥ Ν.4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/9.7.2013) - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_7_V2_30-07-2013

 

10.5.8             ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_8_V1_05-08-2011

 

10.5.9             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΩΝ 5€ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ/ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_9_V2_09-01-2014

 

10.5.10         ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_10_V9_10-10-2014

 

10.5.11         ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ «ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ» - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_11_V3_22-07-2015

 

10.5.12         ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΦΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_12_V1_11-06-2015

 

10.5.13         ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_13_V1_25-05-2016

 

 

 

 

 

10.6  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

10.6.1             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ9_1_V7_09-01-2014

 

10.6.2             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ9_2_V1_27-03-2012

 

10.6.3             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ9_3_V1_09-04-2012

 

10.6.4             ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ9_4_V1_11-11-2015

 

 

10.7  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

10.7.1             ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ11_1_V1_26-06-2008

 

10.7.2             ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ11_2_V2_09-01-2014

 

10.7.3             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ / ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ11_4_V3_09-01-2014

 

10.7.4             ΟΔΗΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ11_5_V2_10-01-2012

 

10.7.5             ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΡΘΡΟ 5 Ν. 2308/95) - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ11_6_V2_19-07-2013

 

10.7.6             ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ11_7_V2_19-07-2013

 

10.7.7             ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΥΣ 5€ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ11_8_V2_09-01-2014

 

10.7.8             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 11.5.8 ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ11_9_V1_05-08-2011

 

10.7.9             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ11_10_V2_09-01-2014

10.7.10         ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ11_11_V1_14-05-2012

 

10.7.11         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ11_12_V1_16-10-2014

 

10.7.12         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 (ΑΡ. Β3), ΤΗΣ Σ.Υ., ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ11_13_27-05-2015

 

10.7.13         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ 5 ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ11_14_V1_07-08-2015

 

 

 

10.8  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

10.8.1             ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ12_1_V2_10-01-2012

 

10.8.2             ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ12_2_V1_28-01-2010

 

10.8.3             ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΡΩΤΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ12_3_V1_17-03-2011

 

10.8.4             ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ12_4_V2_23-06-2011

 

 

 

10.9  ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

10.9.1             ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

 

10.9.2             ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

 

10.9.3              ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ)

 

 

10.10            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  (Updated 10/2018)

 

10.10.1         ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_1_V1_..._04-2008

 

10.10.2         ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΔΙΗΡΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_2_V1_25-07-2008

 

10.10.3         ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_3_V2_10-01-2012

 

10.10.4         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΟ BACKOFFFICE - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_4_V2_10-01-2012

 

10.10.5         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 3.1.0 ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_5_V1_22-01-2010

 

10.10.6         ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_6_V1_17-02-2010

 

10.10.7         ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ 3.7.1.11) - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_7_V1_08-03-2010

 

10.10.8         ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (22/03/2010) - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_8_V1_22-03-2010

 

10.10.9         ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_9_V1_15-02-2011

 

10.10.10      ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_10_V2_14-03-2018

 

10.10.11      ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_11_V1_20-11-2012

 

10.10.12      ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ Ε.Τ. ΣΕ Β’ ΦΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_12_V1_11-03-2013

 

10.10.13      ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (UPLOAD) - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_13_V2_16-06-2016

 

10.10.14      ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΕΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_14_V1_10-10-2014

 

10.10.15      ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΟΥ ΟΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ changeOTA_recall rights - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_15_V1_22-12-2014

 

10.10.16      ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΙΔΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_16_V1_05-02-2015

 

10.10.17      ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ» - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_17_V1_22-10-2015

 

10.10.18      ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΕΚ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_18_V1_22-10-2015

 

10.10.19      ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_19_V1_19-11-2015

10.10.20      ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΛΑΘΟΣ 20ΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_20_V1_11-03-2016

 

10.10.21      ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_21_V1_26-07-2016

 

10.10.22      ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_22_V1_05-01-2017

 

10.10.23      ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_23_V2_10-04-2018

 

10.10.24      ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ AN_EPITROPI ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_24_V1_25-05-2017

 

10.10.25      ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ON-LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ._ΠΑΡΑ_25_V1_30_11_2017

 

 

 

10.11            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ  (updated 10/2018)

 

10.11.1         ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΠΕ (ΕΚΔΟΣΗ 1.1) - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΒ_1_V1_28-01-2010

 

10.11.2         ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΕΕ) - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΒ_2_V1_16-01-2012

 

10.11.3         ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ. _ΠΑΡΒ_3_V1_16-05-2018

 

 

10.12            ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

10.12.1          ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΛΑΘΟΣ 20ΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_20_V2_16-06-16

 

10.12.2         ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ – Ο.Τ.Π.Μ.Κ. ΚΕΦ4_28_V1_23_10_2018

 

11  ΝΟΜΟΙ

 

11.1  ΝΟΜΟΣ 2308/1995 (updated 10/2018)

 

11.2  ΝΟΜΟΣ 2664/1998 (updated 10/2018)