ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 20-04-2016 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4381/2016)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. Α και την παρ. Δ του Ν. 4381/2016 (ΦΕΚ Α’ 70/20-4-2016) καταργείται η υποπαραγρ. δ΄ της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.2308/1995 όπως ισχύει, για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές, στις οποίες θα διενεργηθεί ανάρτηση μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4381/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης 20-04-2016).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3  υποπαραγρ. δ΄ του ν.2308/13, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν.4164/2013 «Μετά τη λήξη της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου έως την έναρξη της ανάρτησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου, η δήλωση του δικαιώματος της κυριότητας με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο».

Ως εκ τούτου προβλέπονται οι εξής ενέργειες:

(α) Υποβάλλεται δήλωση για το δικαίωμα από τον δικαιούχο με τα δικαιολογητικά / παραστατικά όπως προβλέπονται. Παραλαμβάνεται η δήλωση με τη σχετική υπογραφή του παραλήπτη  του ΓρΚτ.
(β) Ο δικαιούχος λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής δήλωσης και αντίγραφο της υποβληθείσης δήλωσης που φέρει την υπογραφή του παραλήπτη και τη σφραγίδα του ΓρΚτ.
(γ) Εν συνεχεία ο δικαιούχος συμπληρώνει και υπογράφει το έγγραφο που ακολουθεί με τίτλο «Κοινοποίηση Δήλωσης στο Ελληνικό Δημόσιο».
(δ) Ο δικαιούχος κοινοποιεί στο Υπ. Οικονομικών τη δήλωση με το ανωτέρω υπό στοιχείο (γ) έγγραφο.
(ε) Εν συνεχεία, προσκομίζει το επιδοτήριο στο ΓρΚτ μέσω αίτησης συμπληρωματικών στοιχείων


Σημειώσεις:

  1. Η παραπάνω οδηγία ισχύει μέχρι την ανάρτηση. Μετά την ανάρτηση κατατίθεται ένσταση σύμφωνα με το αρ. 2 παρ.9 του ν.2308/95.
  2. Η επίδοση γίνεται ανά δήλωση